عناصر پر مصرف

نیتروژن (N): نقش حیاتی در بسیاری از فعالیت های گیاهی، افزایش رشد رویشی گیاه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب

فسفر (P): تولید و انتقال انرژی، افزایش رشد ریشه، تشکیل گل، دانه و میوه، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی

پتاسیم (K): انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه، مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها، کاهش خوابیدگی و ورس

 

عناصر غذایی میان‌ مصرف

 

منیزیم (Mg): کمک به جذب عناصر غذایی، تولید روغن در دانه‌های روغنی

کلسیم (Ca): رشد ریشه، کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های فیزیولوژیک، رشد لوله‌ گرده، افزایش کیفیت محصول و مدت انبارداری

گوگرد (S): رشد جوانه‌های گیاه، افزایش شاخه‌دهی، تولید پروتئین، تولید روغن در دانه‌های روغنی

 

عناصر کم ‌مصرف

آهن (Fe): افزایش قدرت جوانه‌زنی بذر، سبزینگی گیاه، رشد و فتوسنتز

روی (Zn): جلوگیری از ریزش گل و جوانه‌ها، گرده افشانی،تشکیل میوه و دانه 

منگنز (Mn): افزایش جوانه‌زنی بذر، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، زودرسی محصول

مولیبدن (Mo): تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، کاهش تجمع نیترات در گیاه

بر (B): رشد ساقه و ریشه، ترمیم بافت‌های آوندی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، تولید میوه و دانه

مس (Cu): رشد و فتوسنتز، تشکیل میوه، افزایش دانه‌بندی، افزایش طعم و رنگ میوه

سیلیسیم (Si): افزایش مقاومت به ورس، آفات و بیماری‌ها، افزایش جذب فسفر

کبالت (Co): تاثیر بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، افزایش فتوسنتز

نیکل (Ni): فعال‌سازی آنزیم‌ اوره‌ و کاهش سمیت اوره در گیاه، تولید متابولیت‌های ثانویه